การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางเพ็ญศรี กันทะวัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทากาศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทากาศ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทากาศ ที่ 704/2564 ในการนี้ได้มีการแก้ไขระเบียบของศูนย์ฯและแนวทางการบริหารงานของศูนย์ในปี 2564 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานในปี 2565 ร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯเกิดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการผู้สูงอายุในเขตบริการเทศบาลตำบลทากาศต่อไป