โครงการจัดกิจกรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทากาศ ได้จัดโครงการจัดกิจกรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมอบรางวัลให้แก่ นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลทากาศ และนายสนธยา สมอุทัย เนื่องด้วยเทศบาลตำบลทากาศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ยกย่อง พนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป