ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร ทองจินดา ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ ประกาศเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ