โครงการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลทากาศ ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นกิจกรรมแจกเอกสารให้ความรู้ รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ การแนะนำส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ เรื่องโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตาม พ.ร.บ ผู้สูงอายุ เป็นต้น