ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 จำนวน 5 วัด ดังนี้ วัดทากาศ โดยมีท่านพระครูมนูญกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอแม่ทา เจ้าอาวาสวัดทากาศ เป็นประธาน วัดทาหมื่นข้าว วัดทาศรีป้าน วัดทาดอยคำ อารามสงฆ์ผาด่าน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวาย คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์