โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร การเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ภายใต้การฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทัองถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ พร้อมด้วยสภาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร การเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ภายใต้การฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทัองถิ่น พ.ศ. 2562 ให้กับสภาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ โดยมี ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง นิติกรชำนาญการ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้