โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร การเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ภายใต้การฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทัองถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ พร้อมด้วยสภาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร การเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ภายใต้การฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทัองถิ่น พ.ศ. 2562 ให้กับสภาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ โดยมี ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง นิติกรชำนาญการ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโครงการธรรมสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ภาคพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมดับบ้านดับเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม Convention Center โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวต้อนรับ และการจัดแถลงข่าว "ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสูงพัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด" โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ และนายจรัญ ดวงสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พร้อมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบก้าวกระโดด

 

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลทากาศ จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ