จัดกิจกรรม "จิตอาสาทากาศ" ภายใต้กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำทา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรม "จิตอาสาทากาศ" ภายใต้กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำทา โดยได้บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด ลำน้ำแม่ทา เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ที่อุดตันในลำน้ำแม่ทาให้สะอาด น้ำไหลสะดวก สร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรมดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ทาอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนเครื่องเป่าท่อน้ำประปา โดยการประสานของ นายแสวงชัย ยศกาศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แม่ทา เขต 2
...นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายบุญส่ง ธิกาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ และคณกรรมการประปา ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทากาศ โดยวันนี้ดำเนินงาน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
...เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มา ณ โอกาสนี้

ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทากาศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนเครื่องเป่าท่อน้ำประปา โดยการประสานของ นายแสวงชัย ยศกาศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แม่ทา เขต 2
...นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นางสาวมริดา วรรณตุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านทากาศ และคณกรรมการประปา ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทากาศ โดยวันนี้ดำเนินงาน หมู่ 6 บ้านทากาศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
...เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มา ณ โอกาสนี้

การประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ ได้จัดการประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ โดยให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ และจังหวัดต่อไป