มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่มีคำสั่งจากนายอำเภอแม่ทาให้กักตัวสังเกตุอาการ 14 วัน

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ,นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่มีคำสั่งจากนายอำเภอแม่ทาให้กักตัวสังเกตุอาการ 14 วัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

นายอำเภอแม่ทา ติดตามผลการดำเนินการ การลงทะเบียน “LAMPHUN ATK Passport”

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ติดตามผลการดำเนินการ การลงทะเบียน “LAMPHUN ATK Passport” สมุดประจำตัวของกลุ่มที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของเทศบาลตำบลทากาศ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ผู้ที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเข้ามาในจังหวัดลำพูน ที่จะมาประกอบอาชีพเพื่อการขนส่งสินค้า การใช้แรงงาน การเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การเร่ขายสินค้า หรือ การประกอบอาชีพอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่จังหวัดลำพูนที่ 82/2564
โดยสามารถลงทะเบียน ยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทากาศ เพื่อรับการตรวจ โดยชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน ที่ผู้เดินทางเข้ามาจะได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้น ATK "Antigen Test Kit" ต่อไป

โครงการพระราชดำริบ้านเกาะทราย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพระราชดำริบ้านเกาะทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเกาะทราย
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม ป้องกันและรักษาให้ประชาชนได้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยมี คุณหมอปิยนุช พวงมาลัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ เป็นผู้ให้ความรู้
 

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ 1.นายจักราวุธ ตุ้ยกาศ 2.นายคำ ยะกาศ. 3.นางสาวเกสร กิจธาธัญ 4.นางลัดดา จี้รัตน์ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ