แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 145
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 127
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 142
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 172
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 153
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 154
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 164
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 128
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 135
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 143

หมวดหมู่รอง