แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 59
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 52
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 56
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 63
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 58
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 74
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 73
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 62
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 64
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 70

หมวดหมู่รอง