แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 253
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 131
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 145
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 177
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 157
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 165
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 167
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 133
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 143
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 147

หมวดหมู่รอง