แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 6997
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 452
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 550
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 595
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 385
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 649
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 575
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 379
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 429
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 413