แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 3821
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 368
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 462
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 487
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 302
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 473
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 480
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 284
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 321
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 323