แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 116
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 106
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 125
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 139
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 122
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 135
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 139
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 114
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 117
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 125

หมวดหมู่รอง