แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 86
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 77
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 90
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 94
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 89
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 103
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 101
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 86
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 91
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 95

หมวดหมู่รอง