แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 6298
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 399
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 491
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 522
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 333
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 561
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 515
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 317
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 359
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 351