แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 37
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 34
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 31
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 33
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 32
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 50
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 46
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 36
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 46
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 46

หมวดหมู่รอง