ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส  หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เทศบาลตำบลทากาศ  ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลทากาศ  ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อกันได้  ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1.      แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  053-096008 ต่อ 111

2.      ทางเว็บไซต์ของทางเทศบาลตำบลทากาศ  www.thakat.go.th

3.  แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  หรือยื่นส่งโดยตรงที่

นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ

เทศบาลตำบลทากาศ

เลขที่ 444 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา

จังหวัดลำพูน   51170

4.  แจ้งผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลทากาศ (ศปท.ทต.ทากาศ)   

5.  แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของสำนักงาน  ป.ป.ช.  www.necc.go.th