รายละเอียดกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ

ความเป็นมา
               กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โดยมีเกณฑ์ให้เทศบาลตำบลทากาศสนับสนุน งบประมาณเข้ากองทุนอย่างน้อย 50% (คิดจากฐานข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปี) จำนวนเงินที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สนับสนุน 40 บาท : หัวประชากร เทศบาลตำบลทากาศเข้าโครงการฯ นี้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สำหรับงบประมาณ 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ได้รับงบประมาณ จาก สปสช. 124,000 บาท (ประชากร 3,200 คน) เทศบาลตำบลทากาศ สมทบ 75,000 บาท รวมยอดยกมาจากปีก่อนทั้งหมดมีงบประมาณทั้งหมด 201,354.51 บาท
 
การบริหารงาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ 16 คน ดังนี้
1.  นายแสวงชัย      ยศกาศ                  นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ          ประธานกรรมการ
2.  นางเพ็ญศรี         กันทะวัง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    รองประธาน
3. นายธวัช              จางกาศ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    รองประธาน
4. นายบรรจง          จอมเมืองกาศ       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ    กรรมการ
5. นายประดิษฐ์       ปุกปินกาศ            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ    กรรมการ
6. นายประดิษฐ์       แก้วกาศ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลทากาศ          กรรมการ
7. นายอุดม             สมกาศ                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลทากาศ          กรรมการ
8. นายอรรณพ         ดวงลัดดา             ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6 ตำบลทากาศ          กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์      ธรรมขันธ์              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลทาขุมเงิน       กรรมการ
10. นายบุญส่ง        ธิกาศ                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลทาขุมเงิน     กรรมการ
11. นางพนิดา         ชำนิชัชวาลย์       ผอ.ร.พ.สต.ทากาศ                             กรรมการ
12. นายสุธรรม       เขียวกาศ               อสม.                                                 กรรมการ
13. นางผ่องศรี        สุริยะกาศ              อสม.                                                 กรรมการ
14. นายสันติ          วงศ์ฝั้น                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา         ที่ปรึกษา
15. นายเนตร         พงษ์ตุ้ย                  สาธารณสุขอำเภอแม่ทา                  ที่ปรึกษา
16.นายพบ            เปลี่ยววิญญา        ปลัดเทศบาล                                     กรรมการ/เลขฯ
 
มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอยู่  4 คน ดังนี้
1. พจอ.ธนัท  สันป่าแก้ว ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวเกตุกนก จอมจันทร์ยอง  กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ  ตุ้ยกาศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางอรพินธ์  บุญมากาศ  กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. รวบรวมเอกสาร กลั่นกรอง โครงการฯ ที่เสนอเข้ามา
2. ติดตามโครงการ ฯ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. รวบรวมเอกสารโครงการ ฯ หลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ
4. ประสานการประชุม / อบรม ของกองทุน
5. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
โครงการฯ ปี 2556 ที่ไช้งบประมาณของกองทุนฯ
ด้านที่ 1  ตามชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มเป้าหมายสำคัญ 5 กลุ่มคือ หญิงมีครรภ์  เด็ก 0 – 6 ปี  เด็กโต  6 – 25 ปีผู้ใหญ่ 25 ปีขึ้นไป  ผู้พิการ
                1.โครงการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า  งบประมาณ 150,000 บาท
                2. โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรั้ง พิการ ทุพลภาพในชุมชน  งบประมาณ 13,860 บาท
ด้านที่ 2  สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขในทันที
                1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ปี  งบประมาณ 4,710 บาท
                2. โครงการอบรมผู้นำนักเรียน  งบประมาณ 3,960 บาท
                3. โครงการอบรมแกนนำ (อสม.) ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม  งบประมาณ  2,280 บาท
                4. โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน  งบประมาณ 8,160 บาท
                5. โครงการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพในชุมชม งบประมาณ 7,800 บาท 
ด้านที่ 3  แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และสร้างสุขภาพในชุมชน
                1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก  งบประมาณ 37,550 บาท
                2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 7,000 บาท
                3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย  งบประมาณ 21,700 บาท
                4. โครงการรณรงค์ร่วมด้วยช่วยกัน ลดละเลิก การบริโภคลาบ หลู้ หมูดิบ  งบประมาณ 19,900 บาท
                5. โครงการ อสม.บริการตรวจสุขภาพ ในงานฌาปณกิจศพ  งบประมาณ 7,400 บาท
                6. โครงการออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุคบ้านทากาศ งบประมาณ 3,000 บาท 
ด้านที่ 4  ด้านการบริหารจัดการ
                    ด้านการบริหารจัดการอบรม / ประชุมของคณะกรรมการกองทุน
                        - ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 200 บาท
                    งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในปี 2556 ณ ปัจจุบัน
 
                                     159,420  บาท
                       คงเหลือยกไป   42,934.51  บาท
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทากาศ  
เลขที่ 444  หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน
โทร. 053 – 574111 ต่อ 113