ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

          เป็นการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดให้ผู้สูงอายุ  แกนนำ  อาสาสมัครชุมชน  องค์กรเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่น ๆ  ในชุมชน  เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ  เป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่

 

สรุป ผลลัพธ์จากการทำโครงการการจัดตั้งและทำกิจกรรมใน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

มีดังต่อไปนี้

1.       ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง

2.      เทศบาลตำบลทากาศมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่

3.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการด้านดำเนินกิจกรรมของศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุและสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราภายใต้กิจกรรม การประชุมสัมนาวิชาการเรื่องการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  จำนวน 162 คน

4.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการด้านดำเนินกิจกรรมของศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุและสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราภายใต้กิจกรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  การเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2556) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  จำนวน  75 คน

5.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุไหว้พระ 7 วัด จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 50 คน

6.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการรำวงย้อนยุค จำนวน 60 คน

7.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัดตุง ทำหมากสุม หมากเบ่ง  จำนวน  80  คน

8.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน

9.      จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ การเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน  จำนวน  20 คน

10.  จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนดูแลเพื่อน (อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ) จำนวน 35 คน

11.   ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทา จำนวน 20 คนเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ