ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ 444 หมู่ 5 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
 

หมายเลขโทรศัพท์  053-096008  หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ)  053-096009

E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักปลัด ต่อ 111

กองการศึกษา ต่อ 112

กองสาธารณสุขฯ ต่อ 113

กองคลัง ต่อ 115

กองช่าง ต่อ 117

ห้องนายกเทศมนตรี ต่อ 123

ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 0

(ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย) 

เพลิงไหม้/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (ห้องป้องกันฯ) หมายเลข  เหตุด่วนเหตุร้าย / อุบัติเหตุ แจ้งศูนย์กู้ชีพเทศบาลฯ หมายเลข : 081-287-6124 ,053-096132

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

                ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                 เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้        

                   1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลทากาศ

                   2. หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 ต่อ 114 หรือ

                   3. www.thakat.go.th ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทากาศ  

                   4. Facebook :เทศบาลตำบลทากาศ