:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เทศบาลตำบลทากาศ 26 ต.ค. 65
2 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ 2 พ.ค. 65
3 นโยบายเทศบาลตำบลทากาศ ปลอดบุหรี่ 24 เม.ย. 65
4 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 1 ต.ค. 64
5 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ 19 ก.ค. 64
6 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 5 เม.ย. 60