:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบใบลาพักผ่อน 28 ต.ค. 65
2 แบบขอยกเลิกวันลา 28 ต.ค. 65
3 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร 28 ต.ค. 65
4 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 25 ต.ค. 65
5 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 25 ต.ค. 65
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงิน 25 ต.ค. 65