:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทากาศ
“ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก”

 

พันธกิจหลักการพัฒนา
1.    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ
2.    พัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
3.    จัดการศึกษาให้ทั่วถึง พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4.    ส่งเสริมอนุรักษ์ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5.    พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.    พัฒนาด้านสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากโรคภัย
7.    พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.    พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพ ปลอดมลพิษ และสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
9.    พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริการองค์กรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.    มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่
2.    มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ
3.    การเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
4.    มีการทำเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชดำริ
5.    สินค้าทางการเกษตรตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
6.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการประกันคุณภาพในการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
7.    การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
8.    มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
9.    มีการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน
10.    กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
11.    มีการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
12.    กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
13.    ระบบตลาดสินค้าในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน
14.    แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อให้สร้างรายได้ในท้องถิ่น
15.    มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนและสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพตามเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
16.    มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาดในพื้นที่
17.    สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม
18.    มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติภัย อุทกภัย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
19.    กระบวนการด้านสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนา
20.    มีการสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สะอาดน่าอยู่
21.    มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
22.    มีการสนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์การออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
23.    ดำเนินการบริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกัน พัฒนา ตรวจสอบได้
24.    มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของเทศบาลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
25.    มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทากาศ
    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
    2. ด้านการเกษตร
    3. ด้านการศึกษา
    4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
    6. ด้านสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม
    7. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารองค์กรท้องถิ่น


เป้าประสงค์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค คือ
     1.1     มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่
     1.1     มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ
2. ด้านการเกษตร คือ
     1.1    การเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
     1.2    มีการทำเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชดำริ
     1.3    สินค้าทางการเกษตรตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
3. ด้านการศึกษา
     3.1     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการประกันคุณภาพในการ    ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
     3.2    การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
     3.3    มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
     3.4    มีการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.1    กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
     4.2    มีการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
5. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
     5.1     กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
     5.2     ระบบตลาดสินค้าในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน
     5.3     แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อให้สร้างรายได้ในท้องถิ่น
6. ด้านสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม
     6.1    มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนและสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพตามเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
     6.2    มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาดในพื้นที่
     6.3    สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม
     6.4    มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติภัย อุทกภัย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
     6.5    กระบวนการด้านสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนา
     6.6    มีการสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สะอาดน่าอยู่
     6.7    มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
     6.8    มีการสนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์การออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
7. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารองค์กรท้องถิ่น
     7.1    ดำเนินการบริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกัน พัฒนา ตรวจสอบได้
     7.2    มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของเทศบาลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
     7.3    มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
     1.    จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาล
     2.    จำนวนการก่อสร้างและการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่
2. ด้านการเกษตร
     1.    รายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
     2.    จำนวนเกษตรกรที่หันมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
     3.    จำนวนสินค้าทางการเกษตรที่วางขายในท้องตลาด
3. ด้านการศึกษา
     1.    จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับมาตรฐาน
     2.    จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
     3.    จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     4.    จำนวนการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     1.    จำนวนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้รับการส่งเสริม
     2.    จำนวนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
     1.    จำนวนโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
     2.    จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสินค้าในชุมชน
     3.    จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
6. ด้านสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม
     1.    จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชนตามหลักประกันสุขภาพ
     2.    จำนวนกิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อ และโรคระบาดในท้องที่
     3.    จำนวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     4.    จำนวนศูนย์ป้องกันอุบัติภัยฯ
     5.    จำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับความช่วยเหลือ
     6.    จำนวนโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
     7.    จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย
7. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารองค์กรท้องถิ่น
     1.    จำนวนการตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบการดำเนินการบริหารท้องถิ่น
     2.    จำนวนเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
     3.    จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนหน่วยงานภายนอก

ค่าเป้าหมาย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
     1.1    มีการก่อสร้างถนนปีละ 1 เส้นทาง
     1.2    มีการติดตั้งกระจกและเครื่องหมายจราจรปีละ 3 จุด
     1.3    มีการก่อสร้างระบบถังกรองประปา ปีละ 2 ถัง
     1.4    มีการก่อสร้างฝาปิดลำเหมือง รางระบายน้ำ ปีละ 1 หมู่บ้าน
     1.5    มีการก่อสร้างพนังกันกินพัง ปีละ 1 แห่ง
2. ด้านการเกษตร 
      2.1    มีการขุดลอกแห่งน้ำในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
     2.2    มีการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัว ปีละ 1 หมู่บ้าน
     2.3    มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง    
3. ด้านการศึกษา
    3.1    มีการสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน ปีละ 12 ครั้ง
    3.2    มีการจัดหาสื่อพัฒนาการของเล่นสนาม ปีละ 5 ครั้ง
    3.3    มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 3 คน
    3.4    มีการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ปีละ 20 คน
    3.5    มีการปรับปรุงอาคารเรียนเรียนและสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง
    3.6    มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ปีละ 5โครงการ
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.1    มีการอุดหนุนโครงการจากหน่วยงานปีละ 4 โครงการ
5. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
     5.1    มีการจัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนปีละ 1 ครั้ง
     5.2    มีการจัดทำโครงการส่งเสริมระบบตลาดภายในหมู่บ้าน ปีละ 1 แห่ง
     5.3    มีการจัดโครงการสืบสานตำนานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ 1 โครงการ
     5.4    มีการจัดทำโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลทากาศ จำนวน 1 แห่ง/ปี
6. ด้านสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม
     6.1    จัดทำโครงการสนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพปีละ 15 ครั้ง
     6.2    จัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม.ประจำหมู่บ้าน ปีละ 98 คน
     6.3    จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง
     6.4    อุดหนุนงบประมาณ ศพส.อ.แม่ทาหรือ ศพส.จ.ลำพูน ปีละ 1 ครั้ง
     6.5    จัดทำโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ปีละ 15 คน
    6.6    จัดทำโครงการอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ปีละ 5 ครั้ง
    6.7    จัดทำโครงการแจกเบี้ยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมฯ ปีละ 715 คน
    6.8 จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปีละ 6 หมู่บ้าน
    6.9 จัดทำโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ปีละ 1 หมู่บ้าน
    6.10 จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต ปีละ 1 แห่ง
    6.11 จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลปีละ 12 ครั้ง
7. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารองค์กรท้องถิ่น
     7.1    มีการอุดหนุนหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารประชาชน ปีละ 5 กิจกรรม7.2 มีการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 5 โครงการ
     7.3    มีการสำรวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน ไม่ต่ำกว่า 85
     7.4    มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาฯ ปีละ 10 คน
     7.5    มีการจัดทำโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อปท. กำนัน ผญบ. ปีละ 1 ครั้ง 

กลยุทธ์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
     1.    ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา  ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     2.    พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา แหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค
     3.    พัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร
2. ด้านการเกษตร
     1.    ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบตามแนวพระราชดำริ
     2.    พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
3. ด้านการศึกษา
     1.    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
     2.    เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
     3.    พัฒนาบุคลากร ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     1.    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
     2.    ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
5. ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
     1.    พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมระบบตลาดในชุมชน
     2.    พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
6. ด้านสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม
     1.    ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนและสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพตามเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
     2.    การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาดในพื้นที่
     3.    การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม
     4.    จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย อุทกภัย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
     5.    พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
     6.    พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สะอาดน่าอยู่
     7.    การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
     8.    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกาย
     9.  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
7. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารองค์กรท้องถิ่น
     1.    บริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกัน พัฒนา ตรวจสอบได้
     2.    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของเทศบาล
     3.    ส่งเสริม สนับสนุนให้ความสำคัญกิจกรรมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และองค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกัน