:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ระชากร
                ประชากรข้อมูลจากแผนพัฒนาของ   เทศบาลตำบลทากาศ

มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น1,394       ครัวเรือน  แบ่งเป็น

- ตำบลทากาศ        1,167 ครัวเรือน

- ตำบลทาชุมเงิน             227 ครัวเรือน

- ตำบลทาทุ่งหลวง             15ครัวเรือน

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทากาศ 

หมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐานปี 2564

ข้อมูลปีพื้นฐานปี 2565

ประชากรเพิ่มขึ้น/ลดลง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ทาทุ่งหลวง

6

12

18

6

13

19

เพิ่มขึ้น

หมื่นข้าว

296

304

600

285

299

584

ลดลง

เกาะทราย

331

322

653

320

316

636

ลดลง

ทากาศ

515

629

1144

497

617

1,114

ลดลง

ศรีป้าน

118

156

274

121

153

274

เท่าเดิม

แพะริมน้ำ

149

139

288

150

139

289

เพิ่มขึ้น

รวม 1251 1351 2602 1480 1604 3084 เพิ่มขึ้น
 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

การคมนาคม การจราจร

               เขตเทศบาลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033 แม่ทา - ท่าจักร  การเดินทางจากเทศบาลตำบลทากาศถึงกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 690 กิโลเมตร    เส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล มีจำนวน  109    สาย เป็นถนนลาดยาง 6 เส้น , เป็นถนน คสล. 44 เส้น , เป็นถนน คสม. 52 เส้น , เป็นถนนลูกรัง 4 เส้น  แม่น้ำ/คลอง  ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ  ในเขตเทศบาลตำบลทากาศมีแม่น้ำแม่ทาไหลผ่าน ไม่มีการใช้ทางสัญจรทางน้ำ

การประปา
               มีกิจการประปาของการประปาหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลมีบ้านที่ใช้น้ำประปาจำนวน 1,394 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 )

การไฟฟ้า
               ภายในเขตเทศบาลมีการใช้ไฟฟ้ามีครบทั้งพื้นที่ และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลตำบลทากาศ

การสื่อสาร
               - โทรศัพท์  ภายในเขตเทศบาลมีการใช้โทรศัพท์เฉพาะบ้านพักเกือบทุกหลังคาเรือน
               - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ  1  แห่ง
               - มีระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลทากาศให้บริการข่าวสารของทางราชการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะการใช้ที่ดิน­

 พื้นที่พักอาศัย

509.65

ไร่ 

 

 พื้นที่เกษตรกรรม

2,078.041

ไร่ 

 พื้นที่พาณิชยกรรม

18.506

ไร่

 

 พื้นที่อุตสาหกรรม

7.119

ไร่ 

 พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

7.129

ไร่ 

 

 พื้นที่ตั้งสถานที่ศึกษา

30.113

ไร่ 

 พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ

2.5

ไร่ 

 

 พื้นที่ว่าง

57.155

ไร่ 

 พื้นที่ศาสนสถาน/วัด/ศาลเจ้า

4.495

ไร่ 

 

 

 

 


ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

               โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  และรับจ้าง รายได้ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปานกลาง ประมาณ 25,000-32,000 บาท/คน/ปี

การพาณิชยกรรม/การบริการ

1.สถานประกอบการด้านพาณิชย์               

                1)  สถานีบริการน้ำมัน(ขนาดเล็ก)     3    แห่ง                    
                2)  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   -   แห่ง               
                3)  ตลาดสด   2  แห่ง                
                4) ร้านค้าทั่วไป  แยกเป็น ร้านค้าของชำต่าง ๆ 18 ร้าน  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 12  ร้าน ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 1  ร้าน ร้านเสริมสวย 6  ร้าน ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 ร้าน  ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน  1  ร้าน  อู่ซ่อมรถยนต์   จำนวน  2  ร้าน ร้านคอมพิวเตอร์ 1 ร้าน
2.สถานประกอบการด้านบริการ
                1)  โรงแรม(บ้านพักตากอากาศ)  1  แห่ง
                2)  ธนาคาร  1  แห่ง
                3)  โรงภาพยนตร์  -  แห่ง
                4)  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  12 แห่ง
การอุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลมี

                1) โรงสีขนาดเล็ก  1 แห่ง

                2) โรงงานขนมปัง 1 แห่ง

                3) โรงงานน้ำดื่ม 1 แห่ง

                4) โรงงานแกะสลัก 1 แห่งการท่องเที่ยว 
                1.วัดทากาศ
                2.วัดหมื่นข้าว
                3.วัดศรีป้าน
                4.หมู่แกะสลักหมู่บ้านหมื่นข้าว
                5.สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับเทศบาลตำบลทากาศ คือ อ่างเก็บแม่กึม

ด้านสังคม 
ชุมชน  ประกอบด้วย หมู่บ้าน
                1)  หมู่ 4 หมื่นข้าว ตำบลทากาศ
                2)  หมู่ 5 เกาะทราย ตำบลทากาศ
                3)  หมู่ 6 ทากาศ ตำบลทากาศ
                4)  หมู่ 11 แพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน

                5) หมู่ 5 ศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน

                6) หมู่ 1 ทาทุ่งหลวง (บางส่วน) ตำบลทาทุ่งหลวง

ศาสนา

1.

ผู้นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ

100

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

2.

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ

-

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

3.

ผู้นับถือศาสนาคริสต์

ร้อยละ

-

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

4.

ผู้นับถือศาสนาอื่น

ร้อยละ

-

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

 

วัฒนธรรม
                ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  คือ  ประเพณีงานสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 15-18  เมษายนของทุกปี ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในลอยกระทงของทุกปี  กิจกรรมที่สำคัญที่จัดในงานประเพณีคือ   การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

การศึกษาปี 2565

สังกัด/จำนวน ท้องถิ่น สพฐ. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวฯ รวม
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน(จำนวนเด็ก)
-  -  -  -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวนเด็ก)
24  -  - 24
ระดับก่อนประถมศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
- 1  - 1
จำนวนห้องเรียน
- 3  -  3
จำนวนนักเรียน
- 105  - 105
จำนวนครู อาจารย์
- -  - -
ระดับประถมศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
 - 1  - 1
จำนวนห้องเรียน
 - 8  - 8
จำนวนนักเรียน
 - 152  - 152
จำนวนครู อาจารย์
 - 13  - 13
ระดับมัธยมศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
 -  1  -  1
จำนวนห้องเรียน
 - 21  - 21
จำนวนนักเรียน
 - 352  - 352
จำนวนครู อาจารย์
 - 25  - 25
ระดับอาชีวศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
 -  -  -
จำนวนห้องเรียน
 -  -  -
 จำนวนนักเรียน
 -  -  -
จำนวนครู อาจารย์
 -  -  -

กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

 1.

 สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน

4

 แห่ง

 2.

 สนามฟุตบอล จำนวน

2

 แห่ง

 3.

 สนามบาสเก็ตบอล จำนวน

5

 แห่ง

 4.

 สนามตะกร้อ จำนวน

5

 แห่ง

 5.

 สวนสาธารณะ จำนวน

2

 แห่ง

 6.

 สนามเด็กเล่น จำนวน

-

 แห่ง

 


สาธารณสุข

               ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ มีศูนย์สุขภาพชุมชน 1  แห่ง  และมีคลีนิคเอกชนที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน 3 แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  2565  2 ครั้ง
               ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิง  (สวนลำใย และป่าข้างทาง) ในรอบปีที่ผ่านมา
               - คิดเป็นผู้เสียชีวิต    -  คน
               - บาดเจ็บ    -  คน
               - ทรัพย์สินมูลค่า   -  บาท
               2. รถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน     2  คัน  แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)
               - คันที่  1    จุน้ำได้    4,000  ลิตร

              - คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,00 ลิตร

               3. รถกู้ภัย   จำนวน  1  คัน
               4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  1  เครื่อง
               5. พนักงานดับเพลิง  3  คน
               6. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  100   คน
               7. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา   2  ครั้ง ซ้อมย่อย / ฝึกฝนการปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิอากาศ
               อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน ในฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก และฤดูหนาวจะไม่หนาวมากเกินไป

แหล่งน้ำ
               - แม่น้ำ  1  แห่ง
               - สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง

การระบายน้ำ
               - พื้นที่ที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ  50%   ของพื้นที่ทั้งหมด
               - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  5  วัน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายน
               - เครื่องสูบน้ำ  2  เครื่อง

ขยะ
               เทศบาลตำบลทากาศได้มีการจ้างเหมาจัดเก็บขยะจากผู้รับจ้างภายนอก โดยมีการเข้ามาเก็บขยะในเขตเทศบาลในทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละประมาณ 2.1  ตัน ในส่วนขยะอันตรายมีการรวบรวมไว้ ณ เทศบาลตำบลทากาศเพื่อนำไปให้ทาง อบจ.ลำพูนจำกัดปีละ 1 ครั้ง