:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบิลค่าไฟแพงผิดปกติ คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า ประสบปัญหาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง

26 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบิลค่าไฟแพงผิดปกติ คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า ประสบปัญหาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง

.

นายวัลลภ จิวหลง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า หากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนหรือจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพง รวมถึงบิลค่าไฟฟ้ามีการเรียกเก็บผิดปกติ สามารถรองเรียนปัญหาดังกล่าวต่อ สำนักงาน กกพ. ได้ทุกแห่ง

.

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ทั้ง 13 เขตพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน

.

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบปัญหาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องหรือคิดค่าไฟฟ้าแพงเกินกว่าอัตราที่ กกพ. กำหนด สามารถยื่นร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางอีเมล์ sarabun@erc.or.th และเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. : https://www.erc.or.th/th/contact หรือติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการประจำเขต ทั้ง 13 เขต ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน

.

#บิลค่าไฟ #ค่าไฟฟ้า #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร