:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลทากาศ

10 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลทากาศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร